Hembygdsområdet

Centralt i Gällivare - vid Vassara älv

Området ägs av föreningen och är en gåva av Gällivare kommun. Hembygdsområdet har byggts upp med byggnader från olika byar inom Gällivare kommun och speglar utvecklingen i socknen från mitten av 1800-talet. Många av byggnaderna är flyttade från de olika byarna mellan 1950-1980.

(SV) Väderkvarnen
Kommer från byn Yrttivaara. Väderkvarnar är mycket sällsynta i Norrbotten och vår väderkvarn är en av två i hela Norrbotten. Kvarntypen finns i Finska Österbotten och visar på en stark kulturkontakt österut. Under 2015-16 har kvarnen reparetats och fått nya vingar.

(EN) Windmill
Windmill came from the village "Yrttivaara" and windmills are very rare in Norrbotten. This is sweden's northernmost windmill.
During 2015-16, the windmill was repaired and got new wings.

(SV) Engelskabaracken 
Flyttad från Norskavägen till Hembygdsområdet 1979. Huset uppfördes på 1880-talet av det engelska gruvbolaget och var en arbetarbostad för två familjer. Idag är en av lägen-heterna inredd som en tjänste-mannabostad från sekelskiftet 1900 och den andra som en arbetarbostad från 1930-1940 talet.

(EN) The English barrack
One of the three built in the 1880s by the English company "The New Gellivare Railway Company" as lodgings for engineers and clerks. Moved to this place from Norska vägen in 1979. One flat was set up as a working-class home around 1930-1940, the other as a middle-class lodging from the turn of century.

(SV) Yrttivaaragården
Byggd 1887 av Johan Petter Olsson (Yrtti-Ado) i Yrttivaara som bostad till dottern och hennes familj. I huset har två barn vuxit upp. Huset flyttades till hembygdsområdet 1949 och speglar livet under för en familj under 1800-talet.

(EN) The Yrttivaara farm-house Built in 1887 by Johan Petter Olsson for his daughter and husband. The building is maintained in its original shape. The house was moved to Gällivare in 1949. 

(SV) Silfwerbrands härbre
Uppförd på 1860-talet och stod tidigare på Silfwerbrands hemmanet. Härbret fungerade som matförråd. Härbret och stallet skänktes till hembygdsföreningen av kyrkan på 1950-talet. 

(EN) Silfwerbrand's granary
Built in the 1860s and previously stood on Silfwerbrand's home. Granary used as a food store. Granary and the stables were donated to the local community association by the church in the 1950s. 

Bild kommer

(SV) Silfwerbrands stall
Byggt av länsman Otto Silfwerbrand på 1860-talet. Stallet, härbret och Yrttivaaragården bildar tillsammans en tidtypisk gårdsbildning.

(EN) Silfwerbrand's stable Constructed in the 1860s by Otto Silfwerbrand on his farm at the present "Silfwerbrands.höjden".

(SV)Åströms härbre
Byggt av Kronojägare Lars Petter Åström på 1870-talet och tillhörde Åströms hemman på Apelqvistheden.

(EN)Åström's granary
Built by Crown hunter Lars Petter Åström in the 1870s and belonged to Åström's homestead at Apelqvistheden.

(SV) Dokkaspörtet
Sommarbostad i Mettä Dokkas

(EN) Cabin from Dokkas
Summer accommodation in Mettäa Dokkas, 30km southeast of Gällivare.

(SV) Kyrkstugan
Byggd på 1800-talet på Falcks tomt i hörnet av Kyrkstugugatan och gamla Parkgatan. Tidigare fanns det ett flertal kyrkstugor i Gellivare kyrkby och förening-ens kyrkstuga har tillhört Liikavaara by. Idag bor tomten där när julmarknaden anordnas.

(EN) The church cabin
In the 19th century a number of buildnings of this type was erected as lodging during the high festivals for visitors from the surrounding villages. This one, belonged to the village Liikavaara, 20 km southeast of Gällivare.

(SV) Missionshuset
Har tillhört missionsförsamling-en på Föreningsgatan i Gälli-vare. 1918 fick huset sin nu-varande utformning med en samlingssal och ett kök på nedre plan och en bostads-lägenhet på övreplan. Föreningen övertog huset 1986. Gudstjänst hålls varje söndag under julimånad. Övervåningen kommer att inredas i 1950-tals stil och kommer kallas Pastors-bostället.

(EN)The mission house
Has belonged to the mission congregation on Föreningsgatan in Gällivare. In 1918, the house got its current design with a meeting room and a kitchen on the first floor and a residential apartment on the second floor. The association took over the house in 1986. Divine service is held every Sunday during July. The second floor will be decorated in 1950s style and will be called the Pastors residence.

(SV) Gällivares första "Handelsbod"
Egentligen magasin för olika av saluvaror. Byggd av hemmansägaren och handlaren Wilhelm Köhler på 1870-talet och användes under bygget av järnvägen.

(EN) The first "Shop" in Gällivare
Built by farmer Wilhelm Köhler in the 1870s, originally used as a storehouse; later also for trading articles for household requirements came to be known as Gällivare's first shop.

(SV) Hedbergs Kalles stuga
Byggdes omkring 1850 på Andra Sidan, flyttad till Wilhelm Köhlers hemman och senare till hembygdsområdet. I Stugan bodde Karl Fredrik Hedberg och hans hustru Lena Maria Henriksdotter.

(EN) The cottage of Hedberg's Kalle
Built in the 1850s. Habited by the healer Karl Fredrik Hedberg and his wife Maria Henriksdotter.

(SV) Baltiska stallet
Uppförd 1901 av det ryska bolaget Baltiska trävarubolaget som var stationerat i Gällivare vid sekelskiftet och en bit in på 1900-talet. Nedre plan var stall och vagnslider och förråd och drängkammare på övreplan. Huset är byggt av traktens längsta och finaste bergstallar. Idag har föreningen egna arrangemang i Baltiska stallet. Viss uthyrning förekommer.

(EN) The Baltic stable 
Built in 1901 by a russian comany named "the Baltic Wood-store Company" The building was erected in Gällivare. And contained on the ground floor: stable, coach-house, storehouse, and - upstairs - farm - hands quarters. 

Bild kommer

(SV) Pauki Jonas lada
Byggd av Jonas Andersson och stod tidigare i Koskullskulle och flyttad till hembygdsområdet 1987.

(EN) Pauki Jona's buildning
Built by Jonas Andersson and previously stood in Koskullskulle and moved to the homestead area in 1987.

(SV)Apotekstornet
Tidigare på taket av gamla apoteket som låg i hörnet av Storgatan-Malmbergsvägen. Huset var byggt 1901 och samtlig hus efter Storgatan hade torn och flaggstång. Tornet togs tillvara vid rivningen 1982.

(EN)The Pharmacy Tower
Formerly on the roof of the old pharmacy that was on the corner of Storgatan-Malmbergsvägen. The house was built in 1901 and all houses at Storgatan had towers and flagpoles. The tower was salvaged during the demolition in 1982.

(SV) Bagarstugan
Byggd 2015-2016 och här bakas bagarstugubröd bland annat till försäljning. Den nya bagarstugan har ersatt den gamla byggnaden som var undermålig både vad gäller arbetsmiljö och storlek

(EN) The baking cottage
The baking cottage has built in 2015-16.

(SV) Ullattigården
Byggd 1869 av Erkki Abo Johansson i Ullatti. Årtalet finns inristat i det nästa översta stockvarvet på norra gaveln. Då byggnaden var en av byns större gårdar fungerade den som samlingsplats i Ullatti långt in på 1900-talet. I gårdens pörte har hållits många husförhör och Laestadianska möten. Från år 1900 fungerade huset som gästgiveri. Huset flyttades till hembygdsområdet 1966. Idag används den till föreningens sammankomster och viss uthyrning sker.

(EN) The Ullatti farm-house
Constructed in the village Ullatti in 1869 by the farmer Erkki Abo Johansson. One of the larger buildings in the village and therefore used as the common meeting-place. In the largest room ("pörtet") uncountable catechetical cross-examinations("husförhör") has been held as well as gatherings of the nonconformist movement "Laestadianerna"(named after its founder Lars Levi Laestadius). From about 1900 also used as an inn; later still it came to serve as a school meals locality.

(SV) Epidemisjukstugan
Uppfördes på nuvarande plats under 1890-talet och var Gällivares första epidemisjukstuga och användes som sjukstuga fram till 1914. Senar har huset använts om café och även som föreningens museum. Idag används huset som sommarcafé och kallas Strandcaféet.

(EN) The old hospital
Built in 1888 in this place and used as an isolation hospital until 1910. Since 1914 the built in 1921 a temperance society named "Hvita Duvan" (The White Dove) set up a café in the old hospital. The milieu of "Strandcaféet" from the 1930-ies has been recreated in 1985 by Gellivare sockens hembygdsförening.

Bild kommer

(SV) Skvaltkvarn
Uppförd i början på 1700-talet i byn Yrtivaara och var i funktion fram till början av 1900-talet. Flyttad till hembygdsområdet och uppsatt på andra sidan älven där det tidigare funnits en kvarn. Kvarnen är i mycket dåligt skick.

(EN) Grinding mill
Built at the beginning of 1700 in the village of Yrtivaara and was in operation until the beginning of the 1900. Moved to the homestead area and set up on the other side of the river where there used to be a mill. The mill is in very bad condition.

(SV)Samevistet - Lapplägret

Föreningen har byggt en samisk miljö runt om Nils Nilssons Skums ateljékåta som uppfördes i original omkring 1930 i Sjiska, nära byn Kaitum. För samekonstnären Nils Nilsson Skum var kåtan både bostad och ateljé. 
NN Skums härbre har stått på boplatsen i Sjiska. Arrankåtan visar på samisk vår- och sommarbosättning. Luovve, Puogge och Njalla för förvaring av förnödenheter.

(EN)The Sami residence - The Sami camp

The association has built a Sami environment around Nils Nilsson's Skum's atelier hut, which was originally built around 1930 in Sjiska, near the village of Kaitum. The hut was both home and atelier for the Sámi artist Nils Nilsson Skum.

NN Skum's granary has stood at the place of residence in Sjisjka. Arran hut is a settlement for the Sami during spring and summer. Luovve, Pigge and Njalla is for storing supplies.


Uthyrning av lokal

Kontakta: Ann-Helen Mickelsson 076 126 00 52

Föreningen hyr ut Ullattigården och Baltiska stallet till föreningar och vissa familjesammankomster.


                                    upp