Hembygdsområdet

Centralt i Gällivare - vid Vassara älv

Området ägs av föreningen och är en gåva av Gällivare kommun. Hembygdsområdet har byggts upp med byggnader från olika byar inom Gällivare kommun och speglar utvecklingen i socknen från mitten av 1800-talet. Många av byggnaderna är flyttade från de olika byarna mellan 1950-1980.

Väderkvarnen
Kommer från byn Yrttivaara. Väderkvarnar är mycket sällsynta i Norrbotten och vår väderkvarn är en av två i hela Norrbotten. Kvarntypen finns i Finska Österbotten och visar på en stark kulturkontakt österut. Under 2015-16 har kvarnen reparetats och fått nya vingar.

Engelskabaracken 
Flyttad från Norskavägen till Hembygdsområdet 1979. Huset uppfördes på 1880-talet av det engelska gruvbolaget och var en arbetarbostad för två familjer. Idag är en av lägen-heterna inredd som en tjänste-mannabostad från sekelskiftet 1900 och den andra som en arbetarbostad från 1930-1940 talet.

Yrttivaaragården
Byggd 1887 av Johan Petter Olsson (Yrtti-Ado) i Yrttivaara som bostad till dottern och hennes familj. I huset har två barn vuxit upp. Huset flyttades till hembygdsområdet 1948 och speglar livet under för en familj under 1800-talet

Silfwerbrands härbre
Uppförd på 1860-talet och stod tidigare på Silfwerbrands hemmanet. Härbret fungerade som matförråd. Härbret och stallet skänktes till hembygdsföreningen av kyrkan på 1950-talet. .

Bild kommer

Silfwerbrands stall
Byggt av länsman Otto Silfwerbrand på 1860-talet. Stallet, härbret och Yrttivaaragården bildar tillsammans en tidtypisk gårdsbildning.

Åströms härbre
Byggt av Kronojägare Lars Petter Åström på 1870-talet och tillhörde Åströms hemman på Apelqvistheden.

Dokkaspörtet
Sommarbostad i Mettä Dokkas

Kyrkstugan
Byggd på 1800-talet på Falcks tomt i hörnet av Kyrkstugugatan och gamla Parkgatan. Tidigare fanns det ett flertal kyrkstugor i Gellivare kyrkby och förening-ens kyrkstuga har tillhört Liikavaara by. Idag bor tomten där när julmarknaden anordnas.

Missionshuset
Har tillhört missionsförsamling-en på Föreningsgatan i Gälli-vare. 1918 fick huset sin nu-varande utformning med en samlingssal och ett kök på nedre plan och en bostads-lägenhet på övreplan. Föreningen övertog huset 1986. Gudstjänst hålls varje söndag under julimånad. Övervåningen kommer att inredas i 1950-tals stil och kommer kallas Pastors-bostället.

Första handelsboden
Byggd av hemmansägaren och handlaren Wilhelm Köhler på 1870-talet och användes under bygget av järnvägen..

Hedbergs Kalles stuga
Byggdes omkring 1850 på Andra Sidan, flyttad till Wilhelm Köhlers hemman och senare till hembygdsområdet. I Stugan bodde Karl Fredrik Hedberg och hans hustru Lena Maria Henriksdotter.

Baltiska stallet
Uppförd 1901 av det ryska bolaget Baltiska trävarubolaget som var stationerat i Gällivare vid sekelskiftet och en bit in på 1900-taltet. Nedre plan var stall och vagnslider och förråd och drängkammare på övreplan. Huset är byggt av traktens längsta och finaste bergstallar. Idag har föreningen egna arrangemang i Baltiska stallet. Viss uthyrning förekommer.

Bild kommer

Pauki Jonas lada
Byggd av Jonas Andersson och stod tidigare i Koskullskulle och flyttad till hembygdsområdet 1987.

Apotekstornet
Tidigare på taket av gamla apoteket som låg i hörnet av Storgatan-Malmbergsvägen. Huset var byggt 1901 och samtlig hus efter Storgatan hade torn och flaggstång. Tornet togs tillvara vid rivningen 1982.

Bagarstugan
Byggd 2015-2016 och här bakas bagarstugubröd bland annat till försäljning. Den nya bagarstugan har ersatt den gamla byggnaden som var undermålig både vad gäller arbetsmiljö och storlek

Ullattigården
Byggd 1869 av Erkki Abo Johansson i Ullatti. Årtalet finns inristat i det nästa översta stockvarvet på norra gaveln. Då byggnaden var en av byns större gårdar fungerade den som samlingsplats i Ullatti långt in på 1900-talet. I gårdens pörte har hållits många husförhör och Laestadianska möten. En tid i början på 1900-talet fungerade huset som gästgiveri. Huset flyttades till hembygdsområdet 1966. Idag används den till föreningens sammankomster och viss uthyrning sker.

Epidemisjukstugan
Uppfördes på nuvarande plats under 1890-talet och var Gällivares första epidemisjukstuga och användes som sjukstuga fram till 1914. Senar har huset använts om café och även som föreningens museum. Idag används huset som sommarcafé och kallas Strandcaféet.

Bild kommer

Skvaltkvarn
Uppförd i början på 1700-talet i byn Yrtivaara och var i funktion fram till början av 1900-talet. Flyttad till hembygdsområdet och uppsatt på andra sidan älven där det tidigare funnits en kvarn. Kvarnen är i mycket dåligt skick.

Samevistet - Lapplägret

Föreningen har byggt en samisk miljö runt om Nils Nilssons Skums ateljékåta som uppfördes i original omkring 1930 i Sjiska, nära byn Kaitum. För samekonstnären Nils Nilsson Skum var kåtan både bostad och ateljé. 
NN Skums häbre har stått på boplatsen i Sjiska. Arrankåtan visar på samisk vår- och sommarbosättning. Luovve, Puogge och Njalla för förvaring av förnödenheter.

Hela området är under restaurering och därmed stängt för besökare. Restaureringen beräknas vara färdigt i slutet av 2020. Mer information kring detta arbete kommer. 

Uthyrning av lokal

Kontakta: Sture Köhler 072 241 0359

Föreningen hyr ut Ullattigården och Baltiska stallet till föreningar och vissa familjesammankomster.


                                    upp